Föreningen för alla i Frösunda

Dammen nedanför Lilla Frösunda.

Frösunda - en ny stadsdel i Solna

(Publicerat med författarens tillstånd.)

SOLNA STAD
Stadsarkitektkontoret
Greta Bagewitz

Frösundaområdet ligger mitt i Solna, nära E4:an och intill de vackra parkområdena runt Brunnsviken - Sveriges första Nationalstadspark. Att området, trots sitt centrala läge, inte har blivit bebyggt tidigare beror på att det sedan början av 1900-talet varit i militärernas ägo; både Ing 1 och S1 har tidigare legat vid Frösunda och Frösundavik (där SAS huvudkontor nu ligger). År 1985 köpte Solna marken av staten. Den första utbyggnadsetappen, Ballongberget, med sina ca 300 hyreslägenheter färdigställdes år 1992 och år 1996 påbörjades nästa stora utbyggnadsetapp. Området kommer när det är ihopbyggt med Ritorp vid Enköpingsvägen framemot år 2009 - 2011 att innehålla cirka 2 700 nya lägenheter och ca 150 000 m2 kontorslokaler. Detta innebär att Solna här får en ny stadsdel där drygt 10 000 människor kommer att bo och arbeta.

Frösundaområdet är planerat som en stadsmässig bebyggelse med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service, parker m m och med sammanhängande grönstråk igenom hela bebyggelsen.

Målsättningen är att skapa ett attraktivt område med variation och intimitet för både boende och arbetande. De två skogsbevuxna höjdpartierna, Ballongberget och Befästningskullen, skall tillsammans med Frösunda stadsdelspark i söder utgöra det centrala sammanhängande rekreationsstråket, mot vilket bostadskvarteren öppnar sig. Skolor, förskolor, och idrottsområdet orienterar sig mot grönstråket som även har kontakter genom broar eller tunnlar med parkområdena runt Brunnsviken.

Frösundaområdets disposition karaktäriseras av några övergripande principer:

  • Genom hela området löper den rikt trädplanterade Gustav III:s boulevard, en "riktig" stadsgata, som utgör ett stråk och samlande rum för hela stadsdelen och från vilken man lätt orienterar sig. I boulevarden rör man sig till fots och till cykel, samt färdas med bil och buss. Vid denna huvudgata skall husens bottenvåningar innehålla så mycket som möjligt av publika lokaler, butiker och annat, för att göra gatan intressant och livfull. På ena sidan vetter bostäderna mot gatan och på andra sidan finns kontoren.

  • Bebyggelsen längs Gustav III:s boulevard utgörs på östra sidan av bulleravskärmande kontor som annonserar sig mot E4:an. Husgrupperna skall vara kvarter i måttfull skala, 4 - 5 våningar i genomsnitt, med ibland indragna takvåningar. I markerade lägen, t ex infarter eller kvartershörn, kan husen få t ex ett torn eller annan markering, för att ge variation i området. Husen skall grupperas i stadsmässiga kvarter med tydliga gator och platsbildningar. Bostadskvarteren på boulevardens västra sida planeras med sina egna gårdar som öppnar sig mot det genomgående, centrala grönstråket.

  • De skogsklädda höjdpartierna, d v s kullen kring Stora Frösunda, Ballongberget och Befästningskullen liksom parkerna vid Lilla Frösunda och i Ritorp, skall vara grönskande oaser och avses göras så tillgängliga som möjligt och kopplas ihop med rekreationsområdena vid Brunnsviken.

Inom Frösundaområdet finns idag två friskolor, Alfaskolan och Wisénska skolan. Båda skolorna har även förskolor. Wisénska skolan är en ny byggnad i två plan. Alfaskolan huserar i den f d militärskolan, som är en funkisbyggnad från den tid militären höll till i Frösunda. Den byggdes på 1940-talet och är nu om- och tillbyggd. Den ligger vackert intill parkanläggningen vid Lilla Frösunda, den gamla herrgården från 1700-talet som givit området dess namn. Lilla Frösunda är nu en konferensanläggning. Ytterligare två gamla funkisbyggnader från den militära tiden finns kvar runt denna park och skall ingå i den nya stadsdelen. I Kanslihuset i parkens nordvästra del, har SIPRI flyttat in och den gamla kasernen Kadetten används som förskola. I områdets norra del vid Ritorp reserveras mark för ytterligare en skola med förskola intill Ritorps hantverksgård.

I kontorsfronten mot E4, annonsläget mot Nationalstadsparken, har JM som första kontor flyttat in i området. I de andra kontorshusen, som byggdes under år 1998 - 2002, har bl a Sigma, Lafarge Braas, och Agresso etablerat sig. Vid huvudtillfarten från E4 har flera dataföretag flyttat in bl a HP och i kontorshuset söder om infarten finns Canons huvudkontor. Ytterligare tre kontorshus har byggts norr Sofia Magdalenas plats och de är nu helt uthyrda till bl a Eniro m fl. Längst i norr har JM just startat bygget av ett nytt kontorshus. Ytterligare fyra kontorshus skall byggas fram till Järva-krogs-korsningen innan hela den för kontorsetableringar attraktiva fronten vid Brunnsviken - Nationalstadsparken är fullbyggd.

Bostadsproduktionen pågår för fullt. Drygt 200 lägenheter färdigställs varje år av NCC och JM. Idag (april 2005) har Frösundaområdets ca 1 600 inflyttade lägenheter cirka 3 600 boende. JM har startat bygget av och lägenhetsförsäljning i sitt andra bostadskvarter och i det första kvarteret pågår inflyttning. När NCC år 2007 har byggt klart i Frösunda har de färdigställt 1 618 lägenheter, varav 94 stycken är studentlägenheter och 44 stycken är äldrebostäder. JM skall bygga cirka 700 lägenheter varav 96 är inflyttade.

På grund av Frösundaområdets läge i Stockholmsregionen, ca 4 kilometers från Stockholms centrum, (cykelavstånd), intill E4:an, med pendeltågsstationen Solna station inom gångavstånd och, inte minst, de attraktiva parkområdena med badmöjligheter vid Brunnsviken i omedelbar närhet, tror Solna stad att denna stadsdel med sina stadbyggnadsidéer med relativt småskalig bebyggelse och stadsmässighet kan bli ett mycket attraktivt område att både bo och arbeta i.

Solna i april 2005

Greta Bagewitz
PlanarkitektVi i Frösunda
c/o Peter Edholm
Signalistgatan 6
169 72 Solna

Kontakt:
info2@viifrosunda.se
*
Webansvarig

-> Om cookies
-> Sajtkarta